,

 

Washingtonia filifera ושינגטוניה חוטית

Washingtonia robusta ושינגטוניה חסונה

Wisteria sinensis , ויסטריה יפנית

Wisteria sinensis , ויסטריה סינית