‘Ћќ–ј »«–ј»Ћя

–астени€ дикой природы

 

ƒеревь€ и кустарники
 

Abutilon fruticosum Ц  анатник кустарниковый Ц אבוטילון השיח

Acacia albida Ц јкаци€ бела€ Ц שיטה מלבינה

Acacia pachyceras (gerrardii) Ц јкаци€ толсторога€ (∆ерарда) Ц שיטת הנגב

Acacia raddiana Ц јкаци€ лучиста€ Ц שיטה סלילנית

Acacia salicina Ц јкаци€ иволистна€ Ц שיטת עלי-הערבה

Acacia saligna Ц јкаци€ ивова€ Ц שיטה כחלחלה

Acacia sclerosperma Ц јкаци€ твердоплодн€ Ц שיטה מחטנית

Acacia tortilis Ц јкаци€ кручена€ Ц שיטה סוככנית

Acacia victoriae Ц јкаци€ ¬иктории Ц שיטת ויקטוריה

Acer monspessulanum Ц  лЄн монпелийский Ц אדר קטן-עלים

Acer obtusifolium Ц  лЄн туполистистный (сирийский) Ц אדר סורי

Ailanthus altissima Ц јйлант высочайший Ц אילנתה בלוטית

Amygdalus communis Ц ћиндаль обыкновенный Ц שקד מצוי

Anagyris foetida Ц јнагирис зловонный Ц צחנן מבאיש

Arbutus andrachne Ц «емл€ничник мелкоплодный (бесстыдница) Ц קטלב מצוי

Atriplex halimus Ц Ћебеда алимска€ Ц מלוח קיפח

Atriplex nummularia Ц Ћебеда монетна€ Ц מלוח המטבעותBalanites aegyptiaca Ц Ѕаланитес египетский Ц זקום מצרי


Calicotome villosa Ц  аликотоме волосистое Ц קידה שעירה

Calotropis procera Ц  алотропис процера (—одомское €блоко) Ц פתילת המדבר הגדולה או תפוח סדום

Capparis aegyptia Ц  аперсы египетские Ц צלף מצרי

Capparis cartilaginea Ц  аперсы синайские Ц צלף סחוסי

Capparis decidua Ц  аперс децидуа Ц צלף רותמי

Capparis sicula Ц  аперс сицилийской Ц צלף סיצילי

Capparis spinosa Ц  аперс колючий Ц צלף קוצני

Cedrus libani Ц  едр ливанский Ц ארז הלבנון

Celtis australis Ц  аркас южный, или  аменное дерево Ц מיש דרומי

Cerasus prostrata Ц ¬ишн€ стелюща€с€ Ц דובדבן שרוע

Ceratonia siliqua Ц ÷ератони€ стручкова€ (–ожковое дерево) Ц חרוב מצוי

Cercis siliquastrum Ц ÷ерцис европейский Ц כליל החורש

Cercis siliquastrum Alba Ц ÷ерцис европейский, белоцветкова€ форма

Cistus creticus Ц Ћаданник критский Ц לוטם שעיר

Cistus salviifolius Ц Ћаданник шалфеелистный (ладанник белый) Ц לוטם מרווניClematis cirrhosa Ц Ћомонос усатый Ц זלזלת הקנוקנות

Clematis flammula Ц Ћомонос жгучий Ц זלזלת מנוצה

Cocculus pendulus Ц  оккулюс вис€чий Ц סהרון משתלשל

Colutea cilicica Ц ѕузырник киликийский Ц קרקש קיליקי

Colutea istria Ц ѕузырник истрийский Ц קרקש צהוב

Commicarpus helenae Ц  оммикарпус ≈лены Ц בלוטנית הדורים

Commicarpus plumbagineus Ц  оммикарпус плюмбаговый Ц בלוטנית אפריקנית

Cordia sinensis Ц  орди€ китайска€ Ц גופנן המדבר או ערף המדבר

Cotoneaster nummularius Ц  изильник монетный Ц חבושית המטבעות

Crataegus aronia Ц Ѕо€рышник арониевый Ц עוזרר קוצני

Crataegus azarolus Ц Ѕо€рышник понтийский Ц עוזרר אדום

Crataegus monogyna Ц Ѕо€рышник однопестичный Ц עוזרר חד-גלעיני

Crataegus sinaicus Ц Ѕо€рышник синайский Ц עוזרר סיני

Cupressus arizonica Ц  ипарис аризонский Ц ברוש אריזוני

Cupressus sempervirens Ц  ипарис вечнозелЄный Ц ברוש מצוי

Cydonia oblonga Ц јйва продолговата€ Ц חבוש מוארךElaeagnus angustifolia Ц Ћох узколистный Ц יצהרון מכסיף

Ephedra aphylla Ц Ёфедра безлиста€ Ц שרביטן ריסני

Ephedra foeminea Ц Ёфедра хвойна€ (’войник) Ц שרביטן מצוי

Eriolobus trilobatus Ц яблон€ трехлопастна€ Ц חוזרר החורש

Eucalyptus camaldulensis Ц Ёвкалипт камальдульский Ц איקליפטוס המקור

Eupatorium cannabinum Ц ѕосконник коноплевидный Ц גדותן הביצות

Euphorbia dendroides Ц ћолочай древовидный Ц חלבלוב השיחFicus carica Ц »нжир обыкновенный (—моковница) Ц פיקוס התאנה

Ficus palmata Ц ‘икус пальчатый Ц פיקוס בת-שקמה

Ficus sycomorus Ц ‘икус сикомор (—икомора) Ц פיקוס השקמה

Fraxinus angustifolia Ц ясень узколистный Ц מילה סוריתGenista fasselata Ц ƒрок колючий Ц רתמה קוצנית

Gonocytisus pterocladus Ц √оноцитиссус галилейский Ц צלען הגליל

Grewia villosa Ц √реви€ ворсиста€ Ц גרויה שעירה


Hedera helix Ц ѕлющ обыкновенный Ц קיסוס החורש

Hyphaene thebaica Ц √ифена фивийска€ (ѕальма дум) Ц דום מצריIndigofera articulata Ц »ндигофера члениста€ Ц ניל מכסיף


Jasminum fruticans Ц ∆асмин жЄлтый или кустарниковый Ц יסמין שיחני

Juniperus excelsa Ц ћожжевельник высокий Ц ערער רם

Juniperus oxycedrus Ц ћожжевельник колючий Ц ערער ארזי

Juniperus phoenicea Ц ћожжевельник совершенный Ц ערער אדוםLantana camara Ц Ћантана камара Ц לנטנה ססגונית

Laurus nobilis Ц Ћавр благородный Ц ער אציל

leptadenia pyrotechnica Ц Ћептадени€ пиротехническа€ Ц מעלה-עשן מדברי

Lonicera arborea Ц ∆имолость древесна€ Ц יערת המטבעות

Lonicera etrusca Ц ∆имолость этрусска€ Ц יערה איטלקית

Loranthus acaciae Ц Ћорантус акациевый Ц הרנוג השיטים

Lycium barbarum Ц ƒереза обыкновенна€ Ц אטד פראי

Lycium europaeum Ц ƒереза европейска€ Ц אטד אירופי

Lycium schweinfurthii Ц ƒереза Ўвейнфурта Ц אטד החוף

Lycium shawii Ц ƒереза арабска€ Ц אטד ערביMoringa peregrina Ц ћоринга иноземна€ Ц מורינגה רותמית

Morus alba Ц Ўелковица бела€ Ц תות לבן

Myrtus communis Ц ћирт обыкновенный Ц הדס מצויNerium oleander Ц ќлеандр обыкновенный Ц הרדוף הנחלים

Nicotiana glauca Ц “абачное дерево Ц טבק השיח

Nitraria retusa Ц —елитр€нка притуплЄнна€ Ц ימלוח פגום


Ochradenus baccatus Ц ќхраденус €годный Ц רכפתן מדברי

Olea europaea Ц ћаслина европейска€ Ц זית אירופי

Opuntia ficus indica Ц ќпунци€ индийска€ фига Ц צבר מצויPaliurus spina-christi Ц ƒержи-дерево колючее Ц אשמר קוצני

Parkinsonia aculeata Ц ѕаркинсони€ колюча€ Ц פרקינסוניה שיכנית

Pentatropis nivalis Ц ѕентатропис белоснежный Ц מחומש לולייני

Periploca aphylla Ц ќбвойник безлистный Ц חלביב רותמי

Periploca graeca Ц ќбвойник греческий Ц חלביב יווני

Phillyrea latifolia Ц ‘иллире€ широколистна€ Ц בר-זית בינוני

Phoenix dactylifera Ц ‘иникова€ пальма дланевидна€ Ц תמר מצוי

Pinus brutia Ц —осна ѕицундска€, —осна калабрийска€ (брутийска€) Ц אורן קפריסאי

Pinus canariensis Ц —осна канарска€ Ц אורן קנארי

Pinus halepensis Ц Cосна алепска€ (иерусалимска€) Ц אורן ירושלים

Pinus pinea Ц ѕини€, —осна италь€нска€ Ц אורן הצנובר, אורן הסלע, אורן הגלעין

Pistacia atlantica Ц ‘исташка атлантическа€, или атласска€ Ц אלה אטלנטית

Pistacia lentiscus Ц ‘исташка мастична€ Ц אלת המסטיק

Pistacia palaestina Ц ‘исташка палестинска€ Ц אלה ארץ-ישראלית

Pistacia vera Ц ‘исташка насто€ща€ Ц אלה אמיתית, אלת הבוטנה

Platanus orientalis Ц ѕлатан восточный, „инар, „инара Ц דולב מזרחי

Pluchea dioscoridis Ц ѕлюхе€ ƒиоскорида Ц פלגית שיחנית

Populus alba Ц “ополь серебристый Ц צפצפה מכסיפה

Populus euphratica Ц “уранга евфратска€ Ц צפצפת הפרת

Prasium majus Ц ѕразиум большой Ц פרסיון גדול

Prosopis farcta Ц ћимозка выполненна€ Ц ינבוט השדה

Punica granatum Ц √ранат обыкновенный Ц רימון מצוי

Pyrus syriaca Ц √руша сирийска€ Ц אגס סוריQuercus boissieri Ц ƒуб галловый (или заражЄнный) Ц אלון התולע

Quercus calliprinos Ц ƒуб калепринский Ц אלון מצוי

Quercus ithaburensis Ц ƒуб таворский крупночешуйчатый Ц אלון התבור

Quercus libani Ц ƒуб ливанский Ц אלון הלבנון

Quercus look Ц ƒуб хермонский Ц אלון חרמוני


Retama raetam Ц –етама обыкновенна€ Ц רתם המדבר

Rhamnus alaternus Ц  рушина вечнозелена€ Ц אשחר רחב עלים

Rhamnus disperma Ц  рушина двусем€нна€ Ц אשחר דו-זרעי

Rhamnus libanotica Ц  рушина ливанска€ Ц אשחר הלבנון

Rhamnus lycioides Ц  рушина палестинска€ Ц אשחר ארצישראלי

Rhamnus punctata Ц ∆остер точечный Ц אשחר מנוקד

Rhus coriaria Ц —умах дубильный Ц אוג הבורסקאים

Rhus tripartita Ц —умах трехраздельный Ц אוג קוצני

Ricinus communis Ц  лещевина обыкновенна€ Ц קיקיון מצוי

Rosa canina Ц Ўиповник собачий Ц ורד הכלב

Rosa phoenicia Ц –оза финикийска€ Ц ורד צידוני

Rosa pulverulent Ц –оза пылевидна€ Ц ורד דביק

Rubus canescens Ц ≈жевика седовата€ Ц פטל לביד

Rubus sanguineus Ц ≈жевика кровава€ Ц פטל הקדוש


Salix acmophylla Ц »ва иглолистна€ Ц ערבה מחודדת

Salix alba Ц »ва бела€ (ветла) Ц ערבה לבנה

Salvadora persica Ц —альвадора персидска€ Ц סלוודורה פרסית

Sambucus nigra Ц Ѕузина чЄрна€ Ц סמבוק שחור

Sesbania sesban Ц —есбани€ египетска€ Ц ססבניה מצרית

Schinus terebinthifolius Ц Ўинус фисташколистный Ц פלפלון דמוי-אלה

Smilax aspera Ц —ассапариль шероховатый Ц קיסוסית קוצנית

Spartium junceum Ц ћетельник ситниковый или прутьевидный Ц אחירותם החורש

Styrax officinalis Ц —тиракс лекарственный Ц לבנה רפואי

Suaeda fruticosa Ц —веда кустарникова€ Ц אוכם שיחני

Suaeda monoica Ц —веда однодомна€ Ц אוכם חד־ביתיTamarix aphylla Ц “амариск безлистный Ц אשל הפרקים

Tamarix aravensis Ц “амариск аравинский Ц אשל הערבה

Tamarix negevensis Ц “амариск негевский Ц אשל הנגב

Tamarix nilotica Ц “амариск нильский Ц אשל היאור

Tamarix palaestina Ц “амариск палестинский Ц אשל ארץ-ישראלי

Tamarix parviflora Ц “амарикс (гребенщик) мелкоцветковый Ц אשל קטן-פרחים

Tamarix ramosissima Ц “амариск ветвистый Ц אשל ענף

Tamarix tetragyna Ц “амариск четырехугольный Ц אשל מרובע

Thymelaea hirsuta Ц “имеле€ волосиста€ Ц מתנן שעירUlmus canescens Ц ¬€з седеющий Ц אולמוס שעיר


Viburnum tinus Ц  алина вечнозелена€ Ц מורן החורש

Viscum cruciatum Ц ќмела крестовидна€ Ц דבקון הזית

Vitex agnus-castus Ц ¬итекс св€щенный Ц שיח-אברהם מצוי


Withania somnifera Ц ¬итани€ снотворна€/јшвагандха Ц ויתניה משכרת


Ziziphus lotus Ц ”наби африканска€ Ц שיזף השיח

Ziziphus spina-christi Ц «изифус колючий, терн ’ристов Ц שיזף מצוי


 

‘Ћќ–ј »«–ј»Ћя


Ќј √Ћј¬Ќ”ё —“–јЌ»÷”